ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษาจัดอบรม Augmented Reality (AR)

ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
สือการเรียนการสอนเสมือนจริง Augmented Reality (AR) โดยใช้โปรแกรม Aurasma
Application และ Aurasma studio เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน ICT ให้แก่บุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดกิจรรมการเรียนการสอนด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และตื่นตัวในการเรียนรู้ซึ่งมีบุคลากรจากคณะต่างๆเข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 11202 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต