บุคคลากร

กรรมการที่ปรึกษา

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์
ประธานที่ปรึกษา
ดร.วีณัฐ สกุลหอม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการที่ปรึกษา
ดร.ทิพย์ ขำอยู่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการดำเนินงาน

อาจารย์ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

ดร.พันพัขร ปิ่นจินดา

รองหัวหน้าศูนย์ฯ

อาจารย์อลงกรณ์ เกิดเนตร

กรรมการ

อาจารย์ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

กรรมการ

อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล

กรรมการ

อาจารย์ศศนันทน์ บุญยะวนิช

กรรมการ

นายชัยพงศ์ เทพธานี

กรรมการ

นายชัยสิทธ์ เกษตรตระการ

กรรมการ

นางสาววิภาวี จงภู่

กรรมการ

นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง

กรรมการ

นางสาวอำภาพร นามเสนา

กรรมการ